Normativa d'ús

Immobiliària El Hierro desitja posar en coneixement dels usuaris de la seva pàgina web, la política duta a terme pel que fa a l'tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament utilitzen els formularis o e-mails de contacte que es troben en aquest portal que impliquin la comunicació de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran objecte de tractament automatitzat, sempre que l'usuari hagi prestat el seu consentiment amb anterioritat. Amb aquesta finalitat, s'estableixen les barreres tècniques necessàries perquè, amb caràcter previ a la prestació del seu consentiment, els usuaris hagin llegit i acceptat la política relativa a la protecció de les seves dades personals.

A través dels formularis de recollida de dades l'usuari tindrà coneixement de l'caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes a les preguntes que els siguin plantejades, així com de les conseqüències de l'obtenció de les dades o de la negativa a subministrar.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos. Les dades personals que facilitin els usuaris, lliure i voluntàriament, a través dels formularis o e-mails de contacte habilitats a aquest efecte en aquesta web, seran incorporades a una base de dades titularitat de de Immobiliària El Hierro, amb la finalitat de gestionar la informació i oferir als usuaris la utilització dels seus serveis.

S'informa que quan una persona que no mantingui relacions comercials i / o laborals amb Immobiliària El Hierro realitzi l'enviament d'un correu electrònic o una comunicació per qualsevol dels mecanismes de contacte existents en aquesta web, indicant les seves dades personals, estarà donant el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per Immobiliària El Hierro amb les finalitats que es puguin determinar del seu correu electrònic o comunicació.

L'usuari consent que el responsable d'el fitxer pot remetre-li la informació sobre els serveis referits telefònicament (incorporat per SMS) o per correu electrònic o correu postal.

En qualsevol moment, l'usuari pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de les seves dades personals i oposició a el tractament dels mateixos, per la qual cosa haurà de dirigir per escrit a Immobiliària El Hierro (inmobiliaria@islaelhierro.com).

L'accés a aquest lloc web atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per part seva, de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquesta pàgina, no obstant això no implica l'establiment de relació comercial alguna entre l'usuari i Immobiliària El Hierro. Tant l'accés com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquest lloc web, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, amb respecte de la legalitat vigent, la moral, l'ordre públic, els bons costums, els drets de tercers o dels propis de Immobiliària El Hierro, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. Immobiliària El Hierro no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, derivades de el mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

Immobiliària El Hierro pot prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que contravingui l'anterior.

Per accedir a la informació continguda en aquesta web i fer ús dels serveis oferts, els menors d'edat han d'obtenir prèviament el permís dels seus pares, tutors o representants legals. La responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon a les persones a càrrec es troben.

Immobiliària El Hierro té el dret d'ús de totes les marques, noms comercials, logotips, imatges, bases de dades, continguts, programes, codis font, textos, dissenys, noms de domini i de qualsevol altre contingut del lloc web. L'accés a aquest lloc web no implica renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets. L'usuari no té cap dret de modificació, reproducció, distribució, explotació o divulgació pública, fins i tot mitjançant la seva posada a disposició, d'aquest lloc web i / o els seus continguts o serveis.

Immobiliària El Hierro declina qualsevol responsabilitat per l'ús indegut o fraudulent del lloc web. També declina qualsevol responsabilitat per la falta d'exactitud, actualització o vigència dels seus continguts o serveis.

Immobiliària El Hierro no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Immobiliària El Hierro. Els enllaços que, si és el cas, possibilitin l'accés a través de la pàgina web a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control dels ens anteriors, pel que no hi ha responsabilitat ni de la informació continguda en els mateixos, ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.

Per accedir a algun dels serveis oferts a través d'aquest lloc web, l'usuari haurà de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. Immobiliària El Hierro tractarà aquestes dades personals d'acord amb les condicions publicades en aquesta pàgina i amb subjecció al que estableixen les condicions particulars de l'corresponent servei.

Immobiliària El Hierro es reserva el dret de modificar les presents condicions d'ús per a adaptar-lo a novetats administratives, legislatives o jurisprudencials i a les pràctiques de l'Sector, així com modificar els serveis, continguts, informacions, configuració, presentació, localització i estils del seu lloc web. en conseqüència, será responsabilidad de todo usuario la lectura de las condiciones de uso vigentes en cada una de las ocasiones que acceda a este sitio web.

Cualquier cuestión litigiosa o, en general, controversia que pueda surgir con relación al uso de este sitio web será resuelta con arreglo a la legislación española y por los juzgados y tribunales propios en la isla de El Hierro, en el supuesto de que la controversia no pudiera solucionarse por mutuo acuerdo.

subir